مصطفی نوروزی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) مصطفی نوروزی
Previous Months Home Archive More ...
      روستاهای همدان ()
شهدای روستای بوبوک آباد (بویوک آباد) by: مصطفی نوروزی

 ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

عکس

محل شهادت

1

منصور مجیدی

خلیل خان

 

سوسنگرد

2

شهید محمد حسنی

حسن

 

شلمچه

3

شهید حسین بیات

یوسف

 

شلمچه

 4

شهید حسن نوری

 

 

ماووت عراق

5

شهید محمد بیات

یوسف

 

جزیره مجنون

 6

شهید نصرت ال سرایی

محمد

 

مریوان

7

شهید ابراهیم نوری

عبدالرحیم

 

 

 8

شهید خلیل حسنی

 علی اصغر

 

 شرهانی

 9

شهید حسین سلیمی کرامت

مسلم

 

سوسنگرد

10

شهید حمید سرایی

 بداقعلی

 

 پیرانشهر

11

شهید

وجیه اله

گمار

 عزیز

 

جاده اهواز آبادان

12

شهید محمد علی

حسنی

رمضانعلی