دینار آباد -بخش لالجین-شهرستان بهار

دینار آباد (dinar abad) روستایی است در5 کیلومتری شمال خاوری شهربهار( و3 کیلومتری جنوب باختری) لالجین با طول جغرافیایی ' 28 وْ48 و عرض جغرافیایی' 58 وْ 34 ، در غرب این روستا تپه با ستانی وجود دارد(1).

این ده از  روستاهای قدیم همدان است که در قرن چهارم قابل توجه بوده  جمعی از اهل حدیث از آن برخواسته و منسوبین به آنجا را دیناری می گویند حسن بن حسین دینار آبادی (ف 485 ه ق)از منسوبین به آنجاست.

احمد صابری همدانی نویسنده کتاب تاریخ مفصل همدان روایت شیرویه بن شهردار همدانی را که گفته «از او (–خطیب دینار آبادی)در همدان و اسد آباد استماع حدیث کردم . کاناَ شیخاَ فاضلاََ متدیناَ » نقل کرده می نویسد این قریه اسد آباد است و احتمال دارد با وندر آباد یکی باشد(2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)     معجم البلدان ج3 ص545 / صابر همدانی احمد تاریخ مفصل همدان ج 1 ص 276

(2)     گروسین هادی زرومند دریاچه باستانی همدان و روستاهای پیرامون آن ص56

/ 0 نظر / 41 بازدید