مزاگرد(امزاگرد/ امزاجرد )

مزاگرد(امزاگرد/ امزاجرد )

روستایی است در 15 کیلومتری شمال همدان از توابع بخش مرکزی همدان دهستان هگمتانه این روستا سابقاً جزء شهرستان بهار بوده است که در چند سال اخیر از این شهرستان منتزع و به شهرستان همدان ملحق شده است.

محقق و پژوهشگرارجمند جناب آقای گروسین می نویسد : «روستای مزاگرد از توابع شهرستان بهار، بر کنار جایگاه دریاچه باستانی زراومند بین بهرام آباد و دهنجرد (دَنِگِرد )واقع شده » در مورد نام جای آن اینگونه تحلیل می کنند «این نام واژه ، از دو پاره : مزا + گرد ؛ تشکیل شده «گرد» پسوندی است که پس از نام آبادگران روستاهایی می آید؛ که امروزه به جای آن «آباد»  گویند و پاره ی دوم «مزا» دگرگون گشته «مزدک» است

         مِزاگرد   ←   مَزَگرد  ←   مَزْدَگرد  ←مَزْدک گرد(1)

درفرهنگ جغرافیایی ایران مِزاگرد را قصبه ای با 10 باب دکان یاد کرده است

« امزاجرد قصبه از دهستان چهار بلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان 15 کیلومتری شمال خاوری همدان و 2 کیلومتری باختری شوسه همدان ـ تهران ؛ جلگه سردسیر سکنه 1435 نفر شیعه ترکی فارسی ، آب ازقنات ، محصول انگور ، غلات ، حبوبات ، صیفی ؛ دبستان و 10 باب دکان دارد »(2) عضدالملک قاجار در سفرنامه اش از مِزاگرد و پیوسته گیش با آقبلاغ اینگونه یاد می کند [ چهارشنبه 26 ربیع الثانی 1284 ق ] « از همدان سوار شده تا دو فرسنگ همه جا قراء و مزارع است نیم فرسنگ به آقبلاغ مانده فریه مزاگرد ملکی مصطفی قلی خان وحسین خان قراگوزلو است خاکش به آقبلاغ اتصال دارد و درسر بعضی از باغات و اراضی که فیمابین است و خوانین متصرفند میرزا داود حرف دارد و می گویند جزء آقبلاغ است و مالیاتش را من میدهم و ملک در تصرف آنهاست و...»(3)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)     : هادی گروسین ـ زَراَومند دریاچه باستانی همدان و روستاهای پیرامون آن ـ دانش چاپ اول 1382 ص 59

(2)     : فرهنگ جغرافیایی ایران  ج 5 استان پنچم

(3)     :سفر نامه عضدالملک ـ به کوشش حسن مرسلوند ـ مؤسسه پژوهشها ومطالعات فرهنگی ص 206 الی 212

l

                                        

 

/ 1 نظر / 79 بازدید